رولیک چیست

رولیک چیست

-:رولیکها در نوار نقاله ها کار به گردش درآوردن نوار نقاله را بعهده دارند،

_: و همچنین باعث اصطکاک مواد حمل شده با سطح تسمه نوار نقاله می شوند

-: به همین جهت رولیکها دائما در حال ساییده شدن هستند و باید به آن توجه کافی شود

-:برای مثال یک نوع رولیک وجود دارد بنام رولیک ضربه گیر،

-:که بهتر است این رولیک در جائیکه مواد حمل شده بر روی تسمه نوار نقاله ریخته میشود مورد استفاده قرار گیرد

-:تا نیروی کمتری به تسمه نوار نقاله وارد شود.

-:پس می توان گفت رولیکها در نوار نقاله ها از اجزاء مهمی محسوب میشوند

-:در ساخت انواع نوار نقاله بر اساس میزان توناژ برداشتی نوع موادی که باید توسط نوار نقاله حمل شود،

-: قطر و سایز رولیکی باید در آن نوار نقاله بکار رود متفاوت باشد .

-:همچنین بر اساس نوع کارایی نوار نقاله رولیکها دارای انواع متفاوت میباشند .