قیمت دلار:

عنوانقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزمان
 دلار234,990(0%) 0228,850235,06018 شهریور
 دلار سنا / خرید242,081(0%) 0242,081242,08118 شهریور
 دلار نیما / خرید254,801(0%) 0254,801254,80118 شهریور
 دلار هرات251,000(0.0%) 230,000253,00018 شهریور

قیمت روز میلگرد :